Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - dalej „RODO” , które wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest : Firma Handlowa Grażyna i Sławomir Zgubińscy sp. j. ( w skrócie GiS sp. j. ) 84-300 Lębork ul. Gliniana 18, NIP 841-00-47-11, KRS 0000034613, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 505 171 200
 2. W celu uzyskania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie a także przysługujących Państwu uprawnień zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego .
 3. GiS sp. j.  jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. GiS sp. j.  przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem w celu:
  1. wykonania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku rozliczenia dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO)
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  3. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  4. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane sąniezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • GiS sp. j.  nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GiS sp. j.  są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez GiS sp. j.  Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) . Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej   uodo.gov.pl w zakładce „kontakt”.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych osobom ani podmiotom trzecim. W przypadku powstania takiej konieczności przekazanie danych nastąpi jedynie po wyrażeniu przez osobę której dane dotyczą  zgody na udostepnienie określonych kategorii danych . Dane kontrahentów znajdują się w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.
 14. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Szukasz ciekawej pracy?


Poszukujemy pracownika na stanowisko: 
Handlowiec

 

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie ofert handlowych

 • aktywna współpraca ze stałymi i potencjalnymi klientami

 • realizacja zadań zaopatrzeniowych i sprzedażowych

 • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i dokumentów

 • doradztwo techniczne w zakresie posiadanych kompetencji

 • udział w targach i wyjazdach marketingowych

ZWAE Lębork ABB Przasnysz Cerbiomed Lębork Pastuszko Tuchom SZM Bad Muskau SIBA Łomianki KPB Intra Tychy Zelap-Proat Szczecin AKK Energia Łódź Pfiffner Polska SGB Neumark IMEFY Świebodzice Tavrida Electric Tychy Siemens Katowice ZPUE Włoszczowa ALPAR Kozienice PROTEKTEL Przasnysz Elektromontaż Lublin UESA Lubsko BOPLAST Lębork KUVAG Nepomuk LAPP Jedlina Zdrój MICO Electric Kościan ELTOM Lębork ZRE Gdańsk DACPOL Piaseczno KAZEX Stare Miasto

Dlaczego retrofit, a nie wymiana, remont, czy modernizacja? Wszystkie te pojęcia oznaczają albo czasochłonne przeróbki i adaptacje w istniejących rozdzielnicach, czy stacjach, albo też ich usunięcie i kompleksowy zakup nowych. Nowoczesna aparatura ze względu na nowe technologie i co za tym idzie z reguły mniejsze gabaryty, nie pozwala na proste zastąpienie starej. Nowe rozdzielnice, a zwłaszcza całe stacje to przeważnie kosztowne przedsięwzięcie. Dochodzi do tego jeszcze wybór i opracowanie odpowiedniej koncepcji oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

Retrofit stanowi optymalne rozwiązanie, gdyż jest to proste wstawienie odpowiednio przygotowanego nowego aparatu w miejsce zużytego, bez potrzeby żadnych dodatkowych zabiegów adaptacyjnych i bez specjalnych przygotowań. Z oczywistych względów czas takiej operacji, a tym samym przerwa w dostawie energii, skrócone są do minimum. Zastosowanie tej metody wymaga jedynie dokładnego określenia typu i konfiguracji aparatu, przeznaczonego do wymiany i sprecyzowania naszych aktualnych wymagań odnośnie nowego. Problem opracowania koncepcji i dostosowania do konkretnych wymagań leży po stronie dostawcy.

W ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej dopracowanych i sprawdzonych już w praktyce propozycji retrofitu, dotyczących aparatów i urządzeń elektroenergetycznych. Przedstawiamy poniżej rozwiązania dostępne w naszej ofercie, które proponujemy, wychodząc na przeciw problemom eksploatacyjnym naszych Klientów.

 

Propozycje retrofitu

 

qqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqqqqqqq qq qq qqqq qqq q q q q q qqqq

 

 

ds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfkds fsdf sdf we fwefhwehf haskfhakshfk