Dzięki dobrej kooperacji z producentami rozdzielnic nN możemy również zaoferować klientom dostawę tego typu urządzeń, zwłaszcza w ramach kompletacji i obsługi bardziej złożonych kontraktów. Rozdzielnice niskonapięcioweskładają się z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. 

Przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej i przemyśle przed skutkami zwarć i przeciążeń (np. w stacjach transformatorowych), a także w obiektach użytkowych. Oferowane przez nas rozdzielnice z tego zakresu są produkcji renomowanych firm krajowych i zagranicznych, jak: Elektromontaż Lublin, Apator, ZPUE Włoszczowa, PRE Biel, PKI Wilk, UESA, Lamel, ABB i inne. Składają się standardowo z następujących pól (członów): zasilającego, odpływowego oraz (opcjonalnie) - pomiarowego. 

Służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej bezpośrednio za transformatorem w stacjach napowietrznych SN/nN i są zasilane bezpośrednio z transformatora. Są oneelementem składowym słupowej stacji transformatorowej, przeznaczonym do rozdziału energii po stronie niskiego napięcia. Urządzenia te służą zasilaniu odbiorców o charakterze bytowo komunalnym i drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych. Rozdzielnica umożliwia połączenie z siecią niskiego napięcia napowietrzną i kablową. 

Najczęściej wykonane w postaci szaf, projektuje się na prądy obciążenia od kilkuset do kilku tysięcy amperów. W rozdzielnicach tych aparatura elektryczna montowana jest w pojedynczej szafie lub zestawach szaf, ustawionych obok siebie i połączonych wspólnym torem szynowym. Pod względem rozwiązań konstrukcji zewnętrznych wyróżnia się rozdzielnice otwarte, częściowo osłonięte oraz osłonięte. Natomiast ze względu na sposób zainstalowania rozdzielnice można podzielić na naścienne, przyścienne i wolno stojące.   

Służą do bezpośredniego lub pośredniego zasilania urządzeń, narzędzi i oświetlenia placu budowy oraz do kontrolnego pomiaru energii elektrycznej. Jest to najczęściej ruchoma (przesuwna) rozdzielnica tablicowa umieszczona w metalowej szafie lub w obudowie termoutwardzalnej z tworzywa sztucznego. Rozdzielnice tego typu wykonywane są zazwyczaj z dowolnym wyposażeniem i gabarytami, w zależności od oczekiwań zamawiającego. 

Rozdzielnica typu RNL prod. Elektromontaż LublinRozdzielnica energetyczno-dystrybucyjna do rozdziału energii elektrycznej we wnętrzowych stacjach transformatorowych. Składa się z dwóch członów konstrukcyjnych: pola zasilającego z łącznikiem głównym i zestawu pól odbiorczych z rozłącznikami bezpiecznikowymi.Na życzenie zamawiającego może być dodatkowo wyposażona w: człon pomiarowy z pomiarem półpośrednim energii czynnej i biernej, człon oświetlenia ulic, człon kompensacji prądu biegu jałowego transformatora.

 

 

Rozdzielnica typu RWTz prod. PRE BIELRozdzielnica do stacji transformatorowych wnętrzowych i kontenerowych SN/nn z obsługą zewnętrzną do obiektów przemysłowych i budowlanych z deficytem miejsca, z możliwością umieszczenia na ścianie lub stelażu.Po stronie niskiego napięcia umieszczamy tu zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 

Rozdzielnica typu RN-W prod. ZPUERozdzielnica przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Znajdują szerokie zastosowanie w miejskich stacjach transformatorowych, w zakładach przemysłowych, domach towarowych i innych obiektach. Podstawowe elementy składowe to człon zasilający, pomiarowy i odpływowy. Istnieje też możliwość zastosowania dodatkowych członów, jak: oświetlenie terenu, aparatury instalacyjnej, automatyki itp.


 

Rozdzielnica typu RNTw prod. PKI WILKRozdzielnica niskiego napięcia  na prąd znamionowy ciągły 630A, 1250A i 1600A do zastosowań rozdziału energii we wnętrzowych stacjach transformatorowych. Posiada atesty i certyfikaty Instytutu Energetyki w Warszawie.

 

Rozdzielnica słupowa typu RST prod. PRE BIELPrzeznaczone do stacji transformatorowych słupowych SN/nn do 630kV do obiektów przemysłowych i budowlanych. Montowane na słupie lub wolnostojące, w obudowie z blachy aluminiowej lub chemoutwardzalnego kompozytu. 

 

 

Rozdzielnica słupowa typu ESTS prod. LAMELSą to rozdzielnice stacyjne słupowe do zasilania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie niskiego napięcia. Wykonywane w obudowach aluminiowych lub laminowanych.


 

Rozdzielnica słupowa typu RS-W prod. ZPUEStosowane jako podstawowe wyposażenie słupowych stacji transformatorowych z transformatorami do 630kVA, z przeznaczeniem do zasilania odbiorców wiejskich, miejskich i przemysłowo-usługowych. Rozdzielnica umożliwia rozprowadzenie energii do obiektów z wykorzystaniem sieci nN napowietrznej lub kablowej.

 

 

Rozdzielnica słupowa typu RSW prod. SAKS-POLSłużą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej bezpośrednio za transformatorem w stacjach napowietrznych SN/nn i są zasilane bezpośrednio z transformatora. Posiadają dwie oddzielne komory: z układem głównym i z układem pomiarowym półpośrednim.

 

Rozdzielnica przemysłowa typu MNS prod. ABBPrzeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych głównie w przemyśle i energetyce. Posiadają zwartą i nowoczesną konstrukcję umożliwiającą zastosowanie bardzo szerokiej gamy układów zasilających i odpływowych. Dzięki standaryzacji wykonania i modułowej budowie bardzo łatwo ją rozbudować o dodatkowe pola i elementy. 

 

 

Rozdzielnica przemysłowa typu ZMR prod. Elektromontaż LublinKonstrukcję szkieletową stanowią elementy wykonane z blachy, cynkowane, perforowane i skręcane śrubami w całość. Dzięki temu uzyskano wysoki stopień unifikacji. Stosując elementy profilowe i odpowiednie łączniki można wykonać konstrukcję szaf o szerokim wachlarzu wymiarowym i dowolnej opcji wyposażenia w aparaturę krajową jak i importowaną 

 

 

Rozdzielnica przemysłowa typu RP prod. PRE BIELZnajdują zastosowanie jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe w obiektach przemysłowych, energetycznych, komercyjnych i użyteczności publicznej do zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nn, a także do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej.

 

 

Rozdzielnica przemysłowa typu ZR-W prod. ZPUERozdzielnice systemu ZR-W przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej na każdym poziomie dystrybucji, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub szafy sterujące. 

 

 

Rozdzielnica budowlana typu RBM prod. SAKS-POLPowszechnie stosowane do zasilania w energię elektryczną placów budowy, imprez masowych, estrad koncertowych oraz tymczasowego zasilania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.   Korpus obudowy wykonany jest z blachy stalowej wielokrotnie krępowanej, zabezpieczonej powłoką z lakieru proszkowego poliestrowego w kolorze RAl 7032 (szaro-beżowy), RAL 2009 (pomarańczowy) lub inny z palety RAL po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

Rozdzielnica budowlana typu RB prod. PRE BIELPrzeznaczone do zasilania placu budowy, obiektów remontowanych, imprez plenerowych i innych odbiorców korzystających tymczasowo z energii elektrycznej. Umożliwiają rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nn, jak również pomiar zużycia energii. Obudowa w wykonaniu aluminiowym lub termoutwardzalnym w I i II klasie ochronności.

 

 

 

 

wstecz