Dzięki dobrej kooperacji z firmami, zajmującymi się kompensacją mocy biernej, jesteśmy w stanie zaoferować gotowe baterie kondensatorów do nowych inwestycji, a także dla istniejących podmiotów. Bateria kondensatorów jest sprawdzonym rozwiązaniem, jednak stosowanym do niedawna tylko w średnich i dużych zakładach przemysłowych, co wynikało z faktu, że tylko tacy odbiorcy byli rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej. Pojawienie się nowoczesnych elektronicznych liczników energii elektrycznej spowodowało, że rozliczeniem za energię bierną indukcyjną zostali objęci również mniejsi odbiorcy. Skuteczność baterii jest w 100% sprawdzona, a warunkami sukcesu są prawidłowy dobór urządzenia i jego poprawna instalacja. Baterię kondensatorów (lub kompensator) może zastosować każdy odbiorca, który jest rozliczany za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i ponosi z tego tytułu opłaty. Należy jedynie sprawdzić po jakim czasie inwestycja się zwróci i czy będzie to ekonomicznie opłacalne.

Bateria jest urządzeniem służącym do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Składa się zazwyczaj z kilku członów kondensatorowych, regulatora oraz osprzętu pomocniczego. W zależności od zapotrzebowania na moc bierną regulator automatycznie załącza odpowiednią ilość członów aby utrzymać współczynnik mocy cosinus fi (cos φ) na wymaganym poziomie. Człon kondensatorowy składa się z kondensatora energetycznego, stycznika, zabezpieczeń oraz, w niektórych typach baterii, z dławika odstrajającego.

Z uwagi na różną charakterystykę sieci i odbiorników w poszczególnych zakładach, stosuje się cztery podstawowe rodzaje baterii kondensatorów:

  • Baterie zwykłe - baterie o najprostszej konstrukcji, które mogą być stosowane wyłącznie tam gdzie odkształcenia napięcia i prądu są niewielkie i nie występuje zjawisko rezonansu z siecią. W przypadku zastosowania tego typu baterii w środowisku gdzie te wymagania nie są spełnione bateria bardzo szybko ulega zniszczeniu.
  • Baterie wzmocnione - baterie o podobnej konstrukcji jak baterie zwykłe jednak zastosowano w nich kondensatory o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki temu można je stosować w środowisku o podwyższonym poziomie odkształceń, nie nadają się jednak do stosowania tam gdzie występuje rezonans baterii z siecią.
  • Baterie dławikowe (z dławikami odstrajającymi) - baterie z dodatkowymi dławikami, które chronią kondensatory przed zniszczeniem na skutek odkształceń prądu i napięcia. Można je stosować wszędzie tam gdzie występują znaczne odkształcenia prądu i napięcia oraz istnieje ryzyko wystąpienia rezonansu z siecią.
  • Baterie kondensatorów do kompensacji w układach o dużej asymetrii obciążenia faz - przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w układach o niesymetrycznym obciążeniu faz. Regulator zastosowany w tym typie baterii, mierzy prąd w trzech fazach, co pozwala na obliczenie rzeczywistego współczynnika mocy całego układu, a nie tylko jednej fazy.
  • Baterie z łącznikami tyrystorowymi - baterie, w których w miejsce styczników zastosowano łączniki tyrystorowe, dzięki czemu reagują one bardzo szybko na zmiany obciążenia. Ze względu na ich znaczny koszt stosowane wyłącznie tam, gdzie następują bardzo duże zmiany mocy biernej w krótkim czasie i baterie tradycyjne nie dają zadowalających efektów.

 

 

wstecz