Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - dalej „RODO” , które wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest : Firma Handlowa Grażyna i Sławomir Zgubińscy sp. j. ( w skrócie GiS sp. j. ) 84-300 Lębork ul. Gliniana 18, NIP 841-00-47-11, KRS 0000034613, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 505 171 200
 2. W celu uzyskania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie a także przysługujących Państwu uprawnień zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego .
 3. GiS sp. j.  jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. GiS sp. j.  przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem w celu:
  1. wykonania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku rozliczenia dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO)
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  3. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  4. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane sąniezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • GiS sp. j.  nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GiS sp. j.  są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez GiS sp. j.  Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) . Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej   uodo.gov.pl w zakładce „kontakt”.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych osobom ani podmiotom trzecim. W przypadku powstania takiej konieczności przekazanie danych nastąpi jedynie po wyrażeniu przez osobę której dane dotyczą  zgody na udostepnienie określonych kategorii danych . Dane kontrahentów znajdują się w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.
 14. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

 

wstecz